Ἀποσπάσματα ἀπό τό κείμενο τοῦ Κώστα Τσιρόπουλου, «Ἡ φωνή τῶν εἰδώλων» (1967).

Τό κορμί μας εἶναι ἕνα τρομερό, μυστηριῶδες φανέρωμα τῆς Δημιουργίας κι ἄς τό ‘χουμε ἐξαντλητικά, κι ἐξωτερικά, κι ἐσωτερικά μελετήσει. Δέν εἶναι μονάχα τό σκάφος πού χρησιμοποιεῖ ἡ ψυχή γιά νάρθει στόν κόσμο καί γιά νά φύγει ἀπ’ αὐτόν, ἀλλά εἶναι ἡ βάση τῆς ὕπαρξής μας, ἀφοῦ ὁ Θεός πρῶτα ἔπλασε μέ τά χέρια τοῦ τό σῶμα τοῦ ἀνθρώπου κι ὕστερα τοῦ ἔδωκε τήν ψυχή…

Χωρίς αὐτό, ὅλα χάνονται: καί ἡ παρουσία μας μέσα στόν χῶρο, καί ἡ ἐλευθερία, καί ἡ εὐθύνη μας. Ὑπάρχουμε στόν κόσμο, γιατί ὑπάρχουμε σωματικά, γιατί δέν εἴμαστε μονάχα πνεῦμα, ἀλλά καί ὕλη…

Μία ἀπό τίς κεφαλαιώδεις λειτουργίες τοῦ ἀνθρώπου, ἡ κεφαλαιωδέστερη λειτουργία τοῦ σώματός του πού γίνεται μέ τή μυστική κατάφαση τῆς ψυχῆς καί μέ τήν μυστηριώδη ἐμφάνιση τοῦ Θεοῦ, εἶναι ἡ ἐρωτική λειτουργία. Αὐτό τό κλειστό ὄλον, τό σῶμα τοῦ ἀνθρώπου, ἀνοίγει μέσα σ΄ ἔκσταση, ταραχή καί φρενῆρες πάθος καί δίνεται, κι ἑνώνεται μ’ ἕνα ἄλλο σῶμα. Ξαφνικά, σχίζεται τό Μυστήριό της Δημιουργίας κι ὁ ἄνθρωπος μέ τήν ἐξουσία πού τοῦ δόθηκε, μετέχει πρωταγωνιστώντας στήν ἀνανέωση τοῦ ἀνθρώπινου γένους, στή συνέχιση τῆς ροῆς τοῦ κόσμου…

Αὐτό τό περήφανο ἀντίκρυσμα τοῦ σώματος καί τῆς ἐρωτικῆς του λειτουργίας ἔχει χαθεῖ μέσα στόν σαπισμένο μας πολιτισμό… Τό ἐρωτικό πάθος πού αἰσθάνεσαι πώς δόθηκε γιά τήν ἀγάπη τῶν ἀνθρώπων καί γιά τόν ἀλληλοσεβασμό, ντύνεται μία προπέτεια ἀνατριχιαστική, μίαν ἀδιαντροπιά ἀγοραία, μίαν ἐλευθεριότητα πού τσακίζει τήν ψυχή καί σοῦ κόβει τήν ὄρεξη τῆς ζωῆς.

Μᾶς πολιορκεῖ πιά ἀπό ὅλες τίς πλευρές ἡ χυδαιότητα. Καί δέν μᾶς πολιορκεῖ μονάχα μέ τόν λόγο, μέ σιχαμερές ἐξιστορήσεις καί μέ γαργαλιστικά ἀνέκδοτα πού ρημάζουν κυριολεκτικά τήν ἱερότητα τῆς ἐρωτικῆς πράξης, ἀλλά μας πολιορκεῖ μέ τήν εἰκόνα, μέ τήν φωτογραφία πού βιάζεται νά σοῦ γνωρίσει λεπτομερῶς τά πάντα, νά μή σου ἐπιτρέψει ν’ ἀνακαλύψεις μόνος σου τίποτε. Ἡ εἰκόνα, χωρίς διαδικασία, ἀρκεῖ νά ἔχεις τά βλέφαρά σου ἀνοιχτά, μπαίνει μέσα σου ὁρμητικά, μέ μία σαφήνεια ἀπελπιστική καί σέ κάνει νά συνηθίσεις εὐκολότατα σέ κάτι πού δόθηκε στόν ἄνθρωπο γιά νά μήν εἶναι συνήθεια, ἀλλά κοινωνία μυστηρίου, ἀνίχνευση καί βίωση μυστηρίου…

Οἱ «προοδευτικοί» θά ἀντιτείνουν πώς ἴσα-ἴσα, αὐτή ἡ ἀπογύμνωση εἶναι ἕνα σπουδαῖο ἐπίτευγμα τῆς ἐποχῆς μας. Οἱ προηγούμενοι αἰῶνες πέρασαν μέσα σέ μία ἐρωτική κατάθλιψη μέσα σέ διεστραμένη αἰδῶ, σέ φόβο ἐξουθενωτικό του ἀνθρώπου. Γιά τοῦτο καί ὁ σύγχρονος φιλοσοφικός στοχασμός, ὑπαρξιακός ἀλλά ἄθεος, ξέντυσε τήν ἐρωτική πράξη ἀπό τήν πορφύρα τοῦ μυστηρίου καί τήν ἔφερε στό ἐπίπεδο τῶν ἁπλῶν, ζωικῶν λειτουργιῶν τοῦ ἀνθρώπου. Ὄπως τρῶς καί χωνεύεις, ἔτσι κάνεις κι ἔρωτά σου λένε. Τί πιό ἁπλό, τί πιό σταθερό.

Ἡ ἀπογύμνωση αὐτή εἶναι μία χρεωκοπία καί τῆς φιλοσοφίας τῶν καιρῶν μας καί τοῦ πολιτισμοῦ γενικότερα. Γιατί, μή μπορώντας νά ἑρμηνεύσει τόν ἔρωτα ἠθικά, πνευματικά, τόν γκρέμισε στή χυδαιότητα. Καί τοῦτο ἔγινε , γιατί ἡ ἐποχή μας, ἀπό τήν Ἀναγέννηση κι ὕστερα, ἄρχισε νά χάνει τίς θεολογικές ἤ, ἄν θέλετε, ὑπερβατικές ἀποκρίσεις γιά τόν ἄνθρωπο καί τά φαινόμενα τοῦ βίου του. Ἀποκρίσεις ὑπέρλογες ἔγιναν λογικές καί κάτω ἀπό τό βάρος τῆς λογικῆς , ὁ ἔρωτας ὡς βιολογική λειτουργία ἐξευτελίστηκε.

Ζοῦμε σήμερα αὐτόν τόν ἐξευτελισμό μας, συμμετέχουμε σέ αὐτόν, ταπεινωμένοι, κι ἄς κάνουμε πώς ἀνασαίνουμε ἀνακουφισμένοι «ἀπό τήν πολλή ἐλευθερία πού ἀποχτήσαμε» γκρεμίζοντας τά μυστήρια πού μας ἐξουσίαζαν. Βυθισμένοι σέ ἕναν παράφορο καί βάρβαρο σεξουαλισμό. Διηγούμαστε καί ἀκοῦμε χυδαῖες ἱστορίες, βλέπουμε χυδαία ἔργα στό θέατρο καί στόν κινηματογράφο, διαβάζουμε καί μάλιστα ἀπό ἐπιτυχημένους συγγραφεῖς (ἐπιτυχημένους σ’ ἕναν κόσμο ἠθικά ἀποτυχημένο) σκανδαλιστικές ἱστορίες γραμμένες ἀσύστολα καί μέ τάση αἰσχρολογίας, καί πιά δέν πιάνουν τά αἰσθητήριά μας τό τί εἶναι καί τό τί σημαίνει «αἰσχρό». Ὅλα αὐτά ἔχουν εὐλογηθεῖ ἀπό τόν πονηρό αὐτόν αἰώνα καί καταντήσαμε πιά νά μή σεβόμαστε οὔτε τό ἴδιο τό κορμί μας…τό μελετοῦμε μονάχα βιολογικά, ποτέ ἠθικά. Κι ὅμως˙ αὐτό τό κορμί βαραίνει τρομερά πάνω στήν μοίρα τῆς ψυχῆς μας. Παίζει κρισιμότατο ρόλο γιά τήν αἰωνιότητά μας…

 TherapyWave.eu

 

tumblr_mgnan7Bs9y1r6r42zo1_500

7773839068_7487ea8f90_z